Apie servisą

Apie Bosch Car Service

Bosch Car Service – tai profesonalus autoservisas Kretingoje, teikiantis kokybiškas automobilio priežiūros ir remonto paslaugas visų markių automobiliams. Dirbame naudodamiesi “Bosch“ – didžiausio pasaulyje automobilių detalių gamintojo, technologijomis, diagnostikos įranga bei turime ilgametę darbo patirtį, reguliariai  organizuojame kvalifikacijos kėlimo mokymus automechanikams, autoelektrikams bei administracijai.  Atliekame lengvųjų ir komercinių automobilių pilną techninį aptarnavimą bei remontą, tiekiame kokybiškas automobilių detales. Taip pat aptarnaujame sunkvežimius bei autobusus.

Esame vieningas kolektyvas, kurį sieja vertybės, kurias įgyvendiname kasdien. Didžiuojamės būdami “Bosch“ pasaulinio tinklo dalimi, kuris veikia nuo  1921 m.

Bosch Car Service vertybės:

Išskirtinė kokybė

Profesionaliai atliekami darbai: Mūsų darbuotojai yra tinkamai kvalifikuoti. Visuomet naudojame naujausią įrangą.

Autentiškos atsarginės dalys: Išskirtinai naudojame tik autentiškas ar aukščiausios kokybės atsargines dalis, kad išlaikytume transporto priemonės vertę.

Sąžiningumas: Pasirūpinsime Jūsų transporto priemone. Be to, visos mūsų dirbtuvės atitinka taikomus saugos ir aplinkos standartus.

Platus spektras ir visapusiškumas

Viskas, ko reikia automobiliui: Mes atliekame visų automobilių markių techninės priežiūros, remonto ir modifikavimo darbus. Galime suteikti kompetentingus patarimus visais su automobiliais susijusiais klausimais.

Visada pasirengę: Pagalba tada, kai jos reikia. Net nedarbo valandomis galite pasikliauti greitomis ir patikimomis paslaugomis avarijos ar gedimo atveju. Pasinaudokite 24-ių valandų „Bosch Car Service“ technine pagalba.

Mobilumas: Padėsime jums likti kelyje. Jei reikia, galite pasinaudoti pakaitine transporto priemone Jūsų automobilio remonto metu.

Sąžiningai ir už prieinamą kainą

Ekspertų darbas, aiškios kainos: Iš anksto pateiksime išsamią visų darbų ir jiems atlikti skiriamo laiko analizę. Todėl iš pat pradžių tiksliai žinosite, kiek viskas kainuos.

Sąžiningas požiūris į remonto darbus: Remontuojame tik tai, ką iš tiesų reikia remontuoti.

Darbus valdote jūs: Prieš atlikdami bet kokius papildomus darbus, visada suderinsime su Jumis.

Pamatykite patys: Visas pakeistas dalis saugome, kad atsiimdami transporto priemonę galėtumėte jas apžiūrėti.

Patikimumas ir pasitikėjimas

Jokios delsos: Visada laikomės pateiktų galutinių terminų.

Patikimumas: Garbingai laikomės susitarimų.

Kokybė ir galutinė apžiūra: Prieš grąžindami transporto priemonę atliekame bandomąjį važiavimą.

Profesionalus perdavimas: Kai atvyksite atsiimti transporto priemonę, kvalifikuotas komandos narys paaiškins apie atliktą darbą ir sąskaitoje pateiktus duomenis.

Asmeniškumas ir atsidavimas

Asmeninės paslaugos: Įsiklausysime į tai, ką norite pasakyti, ir maloniai suteiksime Jums patarimų, susijusių su Jūsų transporto priemone.

Visiškas atsidavimas: Suteiksime visa, ko reikia Jums ir Jūsų automobiliui. Galite mumis pasikliauti – rasime teisingą sprendimą net keisčiausiai ar neįprasčiausiai problemai.

Garantija atliktiems darbams ir autodetalėms

Visiems atliktiems darbams ir autodalims, išskyrus elektros sistemos darbams ir dalims, suteikiame garantiją.

Garantijos terminai:

 • Techninio aptarnavimo ir priežiūros darbams – 1 mėn.
 • Agregatų ir mazgų remonto darbams (išskyrus elektros prietaisus) – 6 mėn., bet ne daugiau 10 000 km.
 • Detalėms – vadovaujantis automobilių detalių gamintojų teikiamomis garantijomis.
 • Garantiniu laikotarpiu neatlygintinai šaliname visus garantinius gedimus bei brokuotas detales ir medžiagas.

Garantijos teikimo sąlygos:

 1. Garantija netaikoma savaime susidėvėjusioms detalėms (pvz. stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, dirželiams ir t.t.), jeigu jos natūraliai susidėvėjo naudojant automobilį pagal paskirtį, taip pat esant šių sąlygų 3 punkte nurodytoms aplinkybėms.
 2. Automobilio garantinis remontas turi būti atliekamas tik Bosch servise, Vytauto g. 120, Kretinga.
 3.  Garantija neteikiama šiais atvejais:
  • Laiku nevykdant automobilio planinių techninių aptarnavimų ir nesilaikant gamintojo numatyto reglamento;
  • Detalės pažeistos mechaniškai Užsakovo ar trečiųjų asmenų, kuriems Užsakovas perdavė automobilį;
  • Užsakovas nepaisė Vykdytojo nurodymų ir atsisakė keisti mazgus, detales ar atlikti technologiniuose procesuose numatytus darbus;
  • nustatoma, kad garantinis automobilio mazgas ar detalė buvo pažeista dėl netinkamo automobilio eksploatavimo (mechaninis pažeidimas, perkaitinimas, eksploatacija be ar su eksploatacinių skysčių trūkumu ir pan.).
 4. Garantiniu laikotarpiu Užsakovui nepateikus autoservisui „Paraiškos. Priėmimo-perdavimo akto“, kuri perduodama kartu su automobiliu, garantijos netaikomos, o Užsakovas privalo atsiskaityti už atliktus darbus bei remontui panaudotas detales pagal galiojančius autoserviso įkainius.

UAB „KRETINGOS SMAGRATIS“ PRIVATUMO POLITIKA

 

1.    Bendra informacija

1.1.   Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Kretingos smagratis“, juridinio asmens kodas 300521102, registracijos adresas Vytauto g. 120, Kretinga (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką.

 • Šioje politikoje vartojamos sąvokos:
  • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko duomenų valdytojas. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook puslapiuose ir pan. (toliau – Svetainė). Duomenų valdytojas užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
  • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
  • Klientas– asmuo, kuris naudojasi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis arba naudojosi jomis praeityje.
  • Interneto svetainė– Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė  https://bosch.kretingos-smagratis.lt/
  • Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo Duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

1.2. Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

1.3. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
 • Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau –BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymų, kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

 

 1. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

2.1. Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų laikydamasis šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytų tikslų, priemonių ir tvarkos.

2.2. Jei Duomenų subjektas nesutinka su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, jis neturėtų lankytis Interneto svetainėje ir/ar naudotis Duomenų valdytojo paslaugomis.

2.3. Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.4. Duomenys apie Duomenų subjektą yra renkama šiais būdais:

 • Duomenų subjektas gali pateikti Duomenų valdytojui informaciją (asmens duomenis) pats (užpildydamas internete ar biure esančią registracijos formą skirtą gedimui pašalinti, užsisakydamas naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją, skambindami Duomenų valdytojui, atvykę į biurą, Dalyvaujant apklausose);
 • informacija apie Duomenų subjektą gali būti renkama automatiškai (Duomenų subjektui lankantis mūsų svetainėje, socialinėse paskyrose);
 • tam tikrais atvejais Duomenų valdytojas gauna informaciją apie Duomenų subjektą iš trečiųjų šalių bei gali rinkti informaciją apie Duomenų subjektą iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per socialinį tinklą, įmonės tinklalapį  ir kitą viešai prieinamą informaciją).
 • Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisytI, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuotų Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

 

3.    Asmens duomenų tvarkymas autoserviso paslaugų teikimo tikslu.

 • Duomenų valdytojas autoserviso paslaugų teikimo tikslu automatiniu būdu tvarko tokius Klientų asmens duomenis:
  • Vardas, Pavardė;
  • Telefono numeris;
  • Elektronis paštas;
  • Automobilio markė;
  • Automobilio valstybinis numeris;
  • Automobilio kėbulo numeris.
  • Duomenų valdytojas automobilių nuomos paslaugų teikimo tikslu automatiniu būdu tvarko tokius Klientų asmens duomenis: Vardas, pavardė;
  • Asmens kodas;
  • Vairuotojo pažymėjimo numeris;
  • Vairuotojo pažymėjimo galiojimas;
  • Adresas;
  • Telefono numeris;
  • Elektronis paštas
  • Banko sąskaitos duomenys
 • Duomenų valdytojas užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimo tikslu renka šiuos duomenis:
  • Vardas, pavardė
  • Telefono numeris;
  • Elektronis paštas;
  • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.
 • . Duomenų valdytojas tiesioginės rinkodaros tikslu (informacijos apie akcijas ir specialius pasiūlymus bei priminimų apsilankyti pakartotinai siuntimui trumposiomis žinutėmis ir el. paštu bei pranešimui apie tokius pasiūlymus telefonu) automatiniu būdu tvarko tokius sutikimą davusių Pacientų asmens duomenis:
  • Vardas, pavardė;
  • Gimimo data;
  • Telefono numeris;
  • pašto adresas.
  • Duomenys gaunami tiesiogiai iš pačių Duomenų subjektų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.

3.5.Duomenų valdytojas įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas) tikslu renka šiuos duomenis:

 • vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.
 • Telefonu teikiamų konsultacijų apie Įmonės teikiamas paslaugas kokybės užtikrinimas, gerinant klientų aptarnavimo kokybę, kontroliuojant, kad informacija būtų teikiama kvalifikuotai ir operatyviai (telefoninių pokalbių įrašymas). Šiuo tikslu Duomenų valdytojasr enka šiuos duomenis:
  • Vardas (-ai), pavardės (-ės);
  • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
  • Pokalbio data;
  • Pokalbio laikas;
  • Pokalbio trukmė;
  • Pokalbio turinys;
  • Telefoninio pokalbio įrašas;
  • Telefono Nr. iš kurio ir į kurį buvo skambinta.
 • Duomenų valdytojas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Duomenų subjekto prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Duomenų subjektui gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

 

 1. Asmens duomenų teikimas
  • Duomenų valdytojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
  • Duomenų valdytojas gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
  • Duomenų valdytojas taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
  • Duomenų valdytojas garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 

5.    Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

5.1. Tvarkydamas ir saugodamas Duomenų subjektų asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2. Duomenų valdytojas neperduoda Klientų asmens duomenų į trečiąsias šalis (valstybes, esančias už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų).

5.3. Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūsasmens duomenys.

5.4. Asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

5.4.1. Apmokėjimo duomenys saugomi 3 metus po mokėjimo operacijos;

5.4.2. Rinkodarai naudojami  asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio duomenų pateikimo.

5.4.3. Video kamerų pagalba renkami duomenys saugomi 30 dienų.

 

 1. Duomenų subjektų teisės.
  • Duomenų subjektai turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
  • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
  • Reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
  • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą.
  • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

 1. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galima kreiptis:
  • Teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu:info@kretingos-smagratis.lt;
  • žodžiu – telefonu +370688 26888;
  • raštu – adresu Vytauto g. 120, Kretinga LT-97134.
  • Nepavykus sprendimo rasti kartu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada.lt ), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

8.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

8.4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

8.5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.